شرایط خرید اقساطی:

1. داشتن برگ چک صیادی

2. تکمیل فرم ثبت نام زیر 

3.

4

درخواست خرید اقساطی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید. 

مشخصات و مدارک ارسالی شما بررسی و در صورت نقص یا تایید با شما تماس گرفته خواهد شد. برای نهایی سازی ثبت درخواست ، دکمه ارسال و تایید را بزنید.